Please add your description here

תקנון

1. להלן מדיניות הפרטיות באתר הבית של ״מיטמרקט״ שכתובתו www.meatmarket.co.il (להלן:

״האתר״ ו/או ״מיטמרקט״) מחברת מיטמרקט שוק הכרמל בע"מ, ח.פ. 511998452 (להלן:

"מיטמרקט" או ״החברה״).

2. מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר

ואת השימושים במידע שנמסר למיטמרקט על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי מיטמרקט

במסגרת השימוש באתר.

3. המדיניות לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות, לרבות במסגרת תקנון

תנאי השימוש שבאתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

4. אנא קראו נספח מדיניות פרטיות זה ואת תקנון תנאי השימוש באתר (להלן - "התקנון" או "תנאי

השימוש") לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל וכדו') מיטמרקט

באמצעות האתר. מסמך זה מהווה חלק מתקנון האתר ויש לקרוא מסמכים אלה יחד.

5. השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפייה באתר

ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר המשתמש כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם.

6. מיטמרקט רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מסמך זה ו/או התקנון

ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים

מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאיו המעודכנים.

7. האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים

כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

8. הכותרות במסמך זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

9. בכל מקום במסמך זה בו כתוב "אנו" או "שלנו" וכיו"ב וכן "מיטמרקט" או "האתר" הכוונה היא

למיטמרקט שוק הכרמל בע"מ .


מדינות החזרת מוצרים 

10. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית

שתימסר לו בעת האספקה. 

11. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר

שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות

הלקוחות במספר 03-5007135 או במייל meatmarket.office@gmail.com בתוך 24 שעות

לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של

המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. לכל

תלונה יש לצרף תמונה במייל של החשבונית.

חיוב במועד האספקה

12. מיטמרקט מבהירה במפורש, כי החיוב עבור הזמנה בפועל יתבצע ע''פ זמינות המוצרים

ושקילתם במידת הצורך בסמוך לאספקת ההזמנה ללקוח.


13. בהזמנת מוצרים שקילים, יחוייב הלקוח בהתאם לשקילת המוצר בפועל בעת הכנת ההזמנה

עבורו. לפיכך ייתכן הפרש של 25-50% בחיוב הלקוח, כלפי מעלה או מטה, לעומת סכום העסקה כפי

שיופיע וכפי שאישר הלקוח בטופס ההזמנה, לגבי המוצרים השקילים בלבד. 

עם אספקת הזמנתו יקבל הלקוח פירוט מלא של כל המוצרים, לרבות המוצרים השקילים ומשקלם

בפועל.


 ביטול / שינוי הזמנה

14.ביטול הזמנה ו/או שינוי בהזמנה באמצעות הטלפון במספר 03-5007135 או במייל

meatmarket.office@gmail.com אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות

הפעילות יעודכנו מעת לעת ויפורסמו באתר, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה

של חברת מיטמרקט. שינוי בהזמנה ''מהיום להיום'' ניתן לבצע תוך שעתיים מביצוע ההזמנה, שינוי

בהזמנה מראש ניתן לבצע עד יום קודם לתאריך אספקת ההזמנה, בשעות הפעילות.

15. מיטמרקט תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני

מועד האספקה.

16. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש

לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

6. התמונות הינן להמחשה בלבד


אחריות

5. מיטמרקט אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק

מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח מיטמרקט ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת

מיטמרקט  ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של

הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו,

רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע

באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש

בסיסמת הלקוח מיטמרקט וכד'. 

   

6. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לשופרסל ו/או לצד

ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי

כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 

 

  

7. הלקוח פוטר את מיטמרקט מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו

כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

   

8. מיטמרקט לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או

לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון:

מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 


   

9. מיטמרקט לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג'

כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות

של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם. 

   

10. מיטמרקט לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד

ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו מהמיטמרקט ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או

היבואן שלהם סיפק אותם למיטמרקט או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, אי התאמה בין

המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 

 11. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מיטמרקט בסכום נזק העולה על מחיר

המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

שליחת עדכונים ומידע פרסומי

15. על ידי הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש במסגרת הליך ההרשמה לניוזלטר לקוחות מיטמרקט

ו/או במסגרת רכישה באמצעות האתר ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר, המשתמש

מאשר למיטמרקטלהשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי מיטמרקט

(להלן – "מאגר המידע") וכן מאשר המשתמש כי מיטמרקט תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסר

שימוש לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר

לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב) של כל מידע הנוגע למיטמרקט, למוצריה,

להטבות הניתנות על ידה (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב וכל שימוש

אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את

המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.

16. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך למיטמרקט

באמצעות מיילmeatmarket.office@gmail.com  ומיטמרקט תפעל בהתאם להודעת

המשתמש, תוך 14 ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלה ההודעה כאמור. מובהר כי כל עוד לא

התקבלה אצל המיטמרקט בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור, אין מיטמרקט בודקת את

עדכניות ונכונות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הרלבנטיות בדיוור חומר פרסומי כלשהו

לאותו משתמש והיא תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שנאספו בהתאם לשיקול דעתה כאמור

במסמך זה לעיל.

דין החל וסמכות שיפוט

23. הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם

השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).

24. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר מוקנית לבית

המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.