מדיניות פרטיות- לקוח  מיטמרקט שוק הכרמל בע"מ 515967784

 

 • כללי
 • במדיניות זו נפרט אודות המידע האישי הנאסף והשימושים הנעשים בו עת הפעלת השירות של הפקת הקבלה או החשבונית הדיגיטלית במסגרת רכישה של מוצרים בסניפי חברת מיטמרקט שוק הכרמל בע"מ 515967784 (להלן "השירות" ו/או "החברה״ או "הרשת").
 • מטרת מדיניות פרטיות זו הנה כאמור לפרט אודות המידע הנאסף אודות לקוחות החברה במסגרת הפקת הקבלה או החשבונית הדיגיטלית – שירות המוגש על ידינו ללקוחות החברה הרוכשים מוצרים ו/או פריטים בסניפי הרשת בגינם נדרשת החשבונית או הקבלה (להלן "הלקוח" ו/או "הלקוחות").
 • תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הנוגעים לשירות. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת גם באתר האינטרנט של החברה – MEATMARKET1.CO.IL METMARKET.CO.IL  (להלן "אתר החברה").
 • מדיניות זו אינה משקפת את המידע הנאסף בכניסה לאתר החברה כאשר כניסה לאתר החברה כפופה למדיניות הפרטיות העדכנית בו והרלוונטית אליו.
 • כל שימוש בשירות על ידי הלקוח המקבל לידיו חשבונית או קבלה דיגיטלית בגין רכישת מוצר או פריט בסניפי הרשת יעיד על הסכמה. המדיניות עשויה להשתנות מעת לעת – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.
 • השירות
 • השירות הניתן על ידי החברה כולל את איסוף ועיבוד המידע לצורך הפקת חשבונית דיגיטלית היישר למספר הטלפון או כתובת הדוא"ל המבוקשת של הלקוח וכן, שמירתה ועיבוד המידע הקיים בה.
 • בעניין זה יובהר, כי השירות של הפקת החשבוניות הדיגיטליות יינתן באמצעות חברה חיצונית  Pairzon ח.פ. 516165040 המספקת לחברה את השירותים הטכנולוגיים לצורך הפקת החשבוניות הדיגיטליות נשוא רכישות המוצרים ו/או הפריטים בסניפי הרשת.
 • השירות יאפשר ללקוח לצפות בקבלות וחשבוניות מרכישות שביצע בסניפי הרשת באמצעות מסירת מספר הטלפון הנייד שלו בעמדת התשלום המצויה בסניף הרשת וקבלת קישור לקבלה או החשבונית הדיגיטלית כהודעת SMS למכשיר הנייד או לחילופין, שליחת הקבלה או החשבונית לכתובת הדוא"ל שימסור הלקוח . כאמור, בעת ביצוע הרכישה בסניפי הרשת, הלקוח ככל שיהיה מעוניין בקבלת חשבונית דיגיטלית יתבקש למסור לעובד הסניף בקופה כתובת דוא"ל או מספר טלפון לצורך שליחת החשבונית הדיגיטלית אליו. לאחר מכן, הלקוח יקבל את החשבונית הדיגיטלית באמצעות הודעת sms  הכוללת קישור אשר לחיצה עליו (על הקישור) תאפשר ללקוח לצפות בחשבונית הדיגיטלית או לחילופין, באמצעות שליחת החשבונית הדיגיטלית לכתובת דוא"ל שהלקוח מסר לעובד הסניף בקופה.
 • כמו כן, ללקוח תעמוד האופציה לשחזר את החשבוניות הדיגטליות בסניף לפי מספר טלפון.
 • איסוף מידע 
 • לצורך מתן השירות, הלקוח כאמור יידרש למסור מספר טלפון נייד ו/או כתובת דוא"ל לצורך שליחת קבלת הקבלה ו/או החשבונית הדיגיטלית אליו ישירות לטלפון או לדוא"ל.
 • לאחר מכן, ייאסף כל המידע הקשור באותה רכישה אשר בוצעה בסניף הרשת כגון, מועד הרכישה והתשלום, פרטי הרכישה, פרטי קשר – דוגמת מספר טלפון וכתובת הדוא"ל וכן, כל מידע אחר הנדרש לצורך הפקת החשבונית. כל המידע הנ"ל הקשור באותה רכישה אשר בוצעה בסניף יישמר במאגרי המידע הן של החברה והן של חברת  Pairzon המספקת לחברה את השירותים הטכנולוגיים לצורך הפקת החשבוניות הדיגיטליות הפועלים על פי כל דין.
 • חברת Pairzon לא תשמור מידע אישי אודות הלקוחות (למעט מספר טלפון או כתובת דוא"ל בהתאם למידע אשר ימסור לקוח החברה לצורך קבלת השירות) אלא אם ביקשו באופן מפורש להצטרף למועדון הלקוחות של החברה כאשר בכל הנוגע להצטרפות למועדון הלקוחות של החברה, קיימת מדיניות פרטיות נפרדת.
 • כמו כן, החברה תהיה רשאית לעשות במידע אשר פורט בסעיף 3.2 לעיל שימוש למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות ואף למסור את המידע הסטטיסטי לצדדים ג' לרבות מפרסמים וזאת, בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים ג' לא יזהה את הלקוח באופן אישי ו/או את החברה. 
 • כאמור, החברה רשאית לאסוף ולהסיק מידע צרכני, התנהגותי, וסטטיסטי אודות הרגלי צריכה לא מזוהים של לקוחותיה וזאת, במסגרת מתן השירות.
 • מובהר כי אין כל חובה חוקית למסור את המידע המפורט לעיל, ומסירתו תלויה אך ברצון ובהסכמה החופשית של הלקוח. עם זאת, מסירת המידע עשויה להידרש על מנת לקבל את השירות המוצע שכן בלעדיו החברה לא תוכל לספקו.
 • בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירות, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לצדדים הקשורים באותה פעולה – דוגמת ספקי מחשוב, ספקי שירותי ענן (אחסון המידע) וכיוצא באלו, לרבות מחוץ לגבולות ישראל.
 • יש למסור מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשם הלקוח ובעבורו ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים.
 • שימוש במידע
 • החברה תעשה שימוש ועיבוד של המידע הנאסף במסגרת השירות וכמפורט בסעיף 3.2 לעיל וכחלק אינהרנטי מתהליך הרכישה של מוצר או פריט בסניפי הרשת ולצורך הפקת החשבונית או הקבלה הדיגיטלית נשוא הרכישה (להלן: "המידע").
 • המידע הנ"ל ישמר במאגרי המידע הן של החברה והן של חברת Pairzon   וזאת, לצורך משלוח חשבוניות דיגיטליותנוספות עבור לקוחות החברה בעת רכישות נוספות שיבוצעו בסניפי הרשת. בנוסף, החברה תשמור תיעוד אודות הסכמת הצרכנים לקבלת החשבונית הדיגיטלית או הסכמה כללית לדיוור.
 • החברה כאמור עשויה לעשות שימוש במידע לצורך הפקת נתונים סטטיסטיים, מצרפיים ואחרים למטרות שיווק או שיווק ממוקד.
 • כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע לשם מניעת הונאות, אבטחת השירותים, למטרות תפעוליות, גילוי תרמיות ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת, ויצירת קשר עם הלקוח.
 • החברה עשויה לעבד את המידע גם למטרות ניהול, ייעול, התאמה ושיווק של השירות.
 • ככל ובמסגרת השירות יופיעו פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים, דע כי לחיצה על הקישור אשר תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, תוביל ליציאתך משירותי החברה ותפנה אותך לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך. 
 • כל פניה בנוגע להסרה מרשימת דיוור ו/או כל פניה אחרת ביחס למידע ו/או לשירות, יש להפנות אל מוקד שירות הלקוחות של החברה במספר הטלפון 03-5173086 
 •  מסירת מידע לצד שלישי
 • החברה עשויה להעביר מידע לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש החברה להעברה:
 • על פי דרישת הלקוח ו/או בהסכמתו המפורשת.
 • במסגרת שיתוף הפעולה בין החברה לבין חברת Pairzon המספקת לחברה את השירותים הטכנולוגיים לצורך הפקת החשבוניות הדיגיטליות.
 • לצורך העברתם לספקי המוצרים ו/או השירותים, על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידי הלקוח ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, לרבות לספק שירותי ענן, בארץ או בחו"ל;
 • בכל מקרה בו יופרו תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם הלקוח יבצע או ינסה לבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו באמצעות השירות ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;
 • בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים בהתאם לצו;
 • לכל אדם, תאגיד, גוף, רשות וגורם ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים על פי כל הוראה בדין המחייבת או הטילה על החברה חבות לעשות זאת (כגון: רשויות המס);
 • לצרכי ניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, שבין הלקוח ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
 • בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
 • החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את הלקוח באופן אישי. 

 •  אבטחת מידע

החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו לה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע לך, כי החברה מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות משתמש הקצה, אולם אינה יכול למנוע שיבושים בשירותיה באופן מוחלט.


 • יצירת קשר בנושא פרטיות 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות בכתב אל החברה..